PAYLAŞ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

SAĞLIK VE DİĞER HİZMETLERİ TALEP EDEN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

Dr. Gökşin Balım ve Op.Dr.Tayfun Balım olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekte olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması çerçevesinde haklarınız ve Dr. Gökşin Balım ve Op.Dr.Tayfun Balım’ın yükümlülükleri konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Dr. Gökşin Balım ve Op.Dr.Tayfun Balım, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenebilmesi, kaydedilebilmesi, saklanabilmesi, sınıflandırılabilmesi, güncellenebilmesi ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi yapabilecektir. Buna ek olarak sizin talebiniz ile veya ilgili mevzuatın izin verdiği/gerektirdiği şekilde işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere, kuruluşlara ve kullandığı/ kullanacağı veri depolama sistemlerine (kuruluş içi/ülke içi) aktarabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Veri Sorumlusu

Dr. Gökşin Balım ve Op.Dr.Tayfun Balım veri sorumlusu sıfatıyla sizlere sağlık hizmeti sunabilmek için aralarında

 • ·  Kimlik bilgileriniz (Ad Soyad, TC Kimlik No)
 • ·  İletişim bilgileriniz (Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi(mail), SMS)
 • ·  Ödeme ve faturalamaya ilişkin finansal bilgileriniz
 • ·  Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • ·  Dosyanızda bulunması amacıyla sunduğunuz dış kurum Laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz ,
 • ·  WhatsApp-Facebook-Twitter-İnstagram-Skype-Linkledin-Signal-Telegram-Snapchat- Bip ip ve Gmail, Yahoo, Hotmail gibi mail sistemlerinden gönderdiğiniz kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fotoğraf, video kayıtları, ses kayıtları, yorum ve görüşlerinizi içeren metinler, mesajlar,
 • ·  Web sitemizin kullanımı sırasında elde ettiğimiz IP adresiniz, tarayıcı bilgileriniz başta olmak üzere kullanım sırasında elde edilen gezinme verileriniz ve mobil üzerinden rızanızla ilettiğiniz tıbbi verilerinizin de olduğu kişisel bilgilerinizi kaydederek her halükarda Kişisel Veri Kanunu'nda öngörülen şekilde ve şartlara tabi olarak arşivlerimizde işleyeceğimizi bildiririz.
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Dayanağı

Kayıt işlemleri sırasında ve sağlanan sağlık hizmetinin devamı sürecinde ve sonrasında tarafınıza ait olan ve yazılı, sözlü veya dijital ortamlar vasıtasıyla Dr. Gökşin Balım ve Op.Dr.Tayfun Balım tarafından elde edilen kişisel Kimlik, İletişim, Sağlık, Finans ile Fiziksel Mekân Güvenliği Verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki dayanaklar çerçevesinde;

 • ·  Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, Dr. Gökşin Balım ve Op.Dr.Tayfun Balım’ın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • ·  Koruyucu hekimlik, hekimlik, teşhis, tedavi, takip hizmetlerinin yürütülmesi; Dr. Firdevs Sevil Özkan çalışanları tarafından gerekli hekimlik hizmetlerinin, test ve tetkiklerin yapılabilmesi;
 • ·  İlgili hizmetlere ilişkin belge ve sonuçlarınızın verilebilmesi, gönderilebilmesi ve aktarılabilmesi;
 • ·  Dr. Gökşin Balım ve Op.Dr.Tayfun Balım’ın iç işleyişi ve hizmetlerin sunumunun planlanması ve yönetilmesi;
 • ·  Risk yönetimi ve kalite geliştirme işlemlerinin yerine getirilmesi;
 • ·  Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ve kurumlar ile talep edilen bilgilerin paylaşılması;
 • ·  Kimlik doğrulanması;
 • ·  Faturalandırma işlemlerinin yapılması;
 • ·  İlgili mevzuat uyarınca, Sağlık Bakanlığı ve diğer düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile talep edilen bilgi ve belgelerin paylaşılması;
 • ·  Sağlık Hizmeti Talep Eden Kişi kayıt ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi, randevulu işlemlerin takibi, ilgili hatırlatmaların yapılması;
 • ·  Hizmetlerimize, uygulamalarımıza, yeniliklere ilişkin bilgilendirme için iletişime geçilmesi, randevu verilmesi ve randevuların takibi ve düzenliliğinin sağlanması;
 • ·  Tamamlayıcı Tıp alanında hücre takibi yapılabilmesi amacıyla Scan kaydı alınması,
 • ·  Dr. Gökşin Balım ve Op.Dr.Tayfun Balım dışındaki sağlık kuruluşları ve doktorlar ile ilişkinizin teyit edilmesi; ilgili kurum veya doktorlar tarafından size sunulacak sağlık hizmetlerine ilişkin gerekli sağlık verilerinin aktarılması ve/veya alınması;
 • ·  Dr. Gökşin Balım ve Op.Dr.Tayfun Balım kliniğinin fiziksel mekan ve iş güvenliğinin sağlanması;
 • ·  Sağlık hizmetleri alınmasını takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılması;

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri; 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda açıkça öngörülen haller ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği, Hasta Hakları Yönetmeliği gibi ilgili ikincil mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimidir. Ayrıca ürün ve hizmet sunulması nedeniyle fatura düzenlenmesi gereği Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Banka ve Kredi Kartı İşlemlerinde Kullanılan Bilgi Sistemlerinin Yönetimi Hakkında Tebliğ Taslağı gibi ilgili mevzuatlar kapsamında kişisel veriler işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Sağlık Hizmeti ve diğer hizmetleri talep eden kişi kaydının yapıldığı esnada ve Dr. Gökşin Balım ve Op.Dr.Tayfun Balım‘dan hizmet aldığı süre boyunca alınan siz sağlık hizmetleri talep edenlere ait özel nitelikli kişisel veriler dâhil, kişisel veriler; ilgili kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması, açık rıza alınması halinde ve Dr. Gökşin Balım ve Op.Dr.Tayfun Balım‘ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, finansal süreçlerin sürdürülebilmesi veya teknik desteğin sağlanabilmesi amacıyla 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak aşağıda yer alan alıcı grupları ile paylaşılabilmektedir.

TC Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı sair birimler başta olmak ancak bu kurumlar ile sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından talep edilmesi, yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan e-nabız ve benzeri sistemler kapsamında talep edilmesi halinde ya da tarafımıza yüklenen bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında kişisel verilerinizin ilgili makamlar ve kişiler ile,

 • ·  Çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, mali müşavir, iş güvenliği ve sağlığı firması, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişiler ile,
 • ·  Faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız güvenlik firması, bilgisayar destek firması, web tasarım firması ile,
 • ·  SGK tabiiyetindeki hastalar için Sosyal Güvenlik Kurumu ile özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketiniz ile faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuz ile,
 • ·  Kliniğin tetkiklerinin, tanı ve tedavisinin değerlendirilmesi için alanında uzman başka doktora/lara veya sağlık kuruluşuna ihtiyaç duyulması ve/veya yönlendirilmesi,
 • ·  Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler ile, paylaşılabilecektir.

*Yukarıda sayılanlar dışında tarafınıza ait laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, girişimsel ve non-girişimsel testler, tanı ve takip verileri, Scan kaydı tetkik sonuçları ve muayene sonuçlarınız yazılı veya sözlü talebiniz üzerine belirttiğiniz üçüncü kişilere Dr. Gökşin Balım ve Op.Dr.Tayfun Balım tarafından verilen özel numara ve/veya üçüncü kişinin kimlik ibrazı şartıyla aktarılabilir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak sosyal medya, internet, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, görsel, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Olarak Alınan Güvenlik Tedbirleri

Veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri işleme faaliyetlerini gerçekleştiren Sağlık Kuruluşumuz;

 1. a) Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktan sorumludur ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır. Buna ek olarak, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ve aşağıdakilerle sınırlı olmayan ek güvenlik tedbirleri de alınmaktadır.

Çalışanlarımız bilgi güvenliği, hasta mahremiyeti, kişisel verilerin korunması konularında eğitilmektedir, kişisel veriler kullanma amacı ortadan kalktığında imha edilmektedir, kişisel veri içeren sistemlerimiz rutin olarak denetlenmektedir, hizmet alınan veri işleyenler ile veri sorumlusu-veri işleyen sözleşmeleri yapılmaktadır, güncel yazılımlar kullanılmaktadır, kişisel veri içeren sistemlere erişim yetkisi sınırlıdır, antivürüs ve anti spam programlar kullanılmaktadır, güvenlik sorunları ile ilgili bilişim ağlarının sürekli izlenmektedir, sistemlerin kötüye kullanılması halinde delillerin toplanarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirilir ve Savcılığa suç duyurusu yapılır, kişisel verilerin bulunduğu fiziksel ortamlarımızda koruma tedbirleri alınmıştır ve bu ortamlar kilitli tutularak giriş / çıkışlar kontrol altındadır.

6.Kişisel Verilerinizin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Politika:

Kişisel verilerin korunması, Dr. Gökşin Balım ve Op.Dr.Tayfun Balım’ın en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir.

Dr. Gökşin Balım ve Op.Dr.Tayfun Balım, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, klinik öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Söz konusu süreler işbu aydınlatma metninin 2. Maddesinde sayılan amaçlar ve hukuki nedenlerle; dolayısıyla ilgili kişinin Kliniğe gelişi ve sağlık hizmeti ve diğer hizmetleri alımından itibaren 10 yıl süreyle kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak eğer kağıt ortamında saklanan veriyse kağıt imha makinesinde, eğer optik medya üzerinde saklanan veriyse sistemde bir daha ulaşılamayacak şekilde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Klinik, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Kişisel veri sahibinin, 9. kısımda (“Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak kliniğe iletmesi durumunda, klinik talebi 10 (on) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nin 11. Maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verileri işlenen ilgili kişi olarak sahip olduğunuz haklar:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVVK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla ilgili başvurunuzu, yazılı olarak ve her hâlükârda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesine uygun olarak kimliğinizi kanıtlayıcı belgeler eklemek suretiyle ‘Gordion AVM arkası 2558. Sokak Azat Bey Sitesi No 22/A Çayyolu / Ankara’ adresine iadeli-taahhütlü mektup yoluyla veya noter kanalıyla veya doğrudan kimliğinizi kanıtlayıcı belgeler eklemek suretiyle yazılı olarak yapabilirsiniz.

Başvuru hakkının kullanılabilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2 maddesi uyarınca Dr. Firdevs Sevil Özkan’a yapılan başvuruların kanuna ve mevzuata uygun cevaplanabilmesi için başvuruda yer alması gereken zorunlu hususlar aşağıda sayılmaktadır:

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu,

pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

 1. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 2. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 3. Talep konusu.

İletilen talep doğrultusunda, Dr. Gökşin Balım ve Op.Dr.Tayfun Balım ile olan ilişkiniz tespit edilerek, varsa Dr. Gökşin Balım ve Op.Dr.Tayfun Balım tarafından işlenen kişisel verileriniz eksiksiz olarak belirlenecek, ilgili başvurunuza doğru şekilde ve 10 iş günü içinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Dr. Gökşin Balım ve Op.Dr.Tayfun Balım tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret ilgilisinden talep edilecektir.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve başvuru yapanın ilgili kişi olduğunun doğrulanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Dr. Gökşin Balım ve Op.Dr.Tayfun Balım kişisel bilgilerinizi veya ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. İletilen taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Dr. Gökşin Balım ve Op.Dr.Tayfun Balım söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 1. Bilgilerin Güncellenmesi Talebi

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu, Dr. Gökşin Balım ve Op.Dr.Tayfun Balım’a bildirebilirsiniz.

Metin içeriğinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Metin’in yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

Sağlık Hizmeti ve Diğer Hizmetleri Talep Eden Kişi Aydınlatma Metnine aynı zamanda http://www.goksinbalim.com.tr adresinde “Kişisel Verilerin Korunması” başlığından ulaşabilir ve talep ile sorularınıza iletebilirsiniz.

Bilgisayar programı ve sistemi ile ilgili bilgiler

 • Dr. Gökşin Balım ve Op.Dr.Tayfun BalımÖzel Muayenehanesi görev yapan kişilere, bilgisayar programına ve yazılı dokümanlara yapmakta oldukları iş ve sorumlulukları için gerekli olduğu ölçüde erişim yetkisi tanınmıştır.
 • Kişisel verilerin saklandığı ana server bilgisayarın zarar görmemesi veya çalınmaması için gerekli önlemler alınmıştır.

Ek bilgiler

 • ·  Kişiler mesaj,hatırlatma, bilgilendirme istemediklerini belirttikleri tarihte ilgili gönderiler durdurulur.
 • ·  Çalışanlarımız kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini bildikleri konusunda beyan, kabul ve taahhüt yazıları imzalarlar. Sözleşmelerine bu yazılar eklenmektedir.
 • ·  Çalışanlarımız Klinik içi görüntüleme ve ses kaydı yapılmadığı konusunda bilgilendirilmişlerdir. Bilgileri dışında hiçbir kayıt yapılmamaktadır.
 • ·  Hastalar ile ilgili olarak, hastaların onayı ile üçüncü kişilerden gelen bilgi ve belgeler ve ilgili notlar hasta dosyalarında bilgisayar programında hasta kayıtları tutulduğu sürece saklanır. Sadece yetkisi olan çalışanlar bu kayıtları takip edebilirler.

Ad -Soyad: Tarih :

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

Bizi takip edin
Yeni yazılarımızdan haberdar olmak için , e-posta adresinizi
yazarak web sitemize ücretsiz kayıt olabilirsiniz.
İLETİŞİM
 • Tunus Caddesi Tokgözoğlu Apt. 63/2 Kavaklıdere / ANKARA
 • +90 (312) 426 11 81
  +90 530 305 14 22
 • balimklinik@yahoo.com
Web sitemizdeki yazılar bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Tedavi yerine geçmez. İnternetteki bilgilere dayanılarak yapılan bilinçsiz uygulamalar ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Lütfen tedavinizin yönetilmesi için bir hekime başvurunuz.
Web Tasarım Teknobay.

KVKK'na uygun olarak kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret etmekle çerez ve gizlilik politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi edinmek için Gizlilik ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

KABUL ET DAHA FAZLA BİLGİ